українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Положення про координаційну раду Положення про координаційну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду НАН України
з питань інформатизації
 
1. Загальні положення
1.1.            Координаційна рада НАН України з питань інформатизації (далі - Рада) створена постановою Президії НАН України від 16.03.2010 р. № 111 і є постійно діючим органом Президії НАН України.
1.2.            Головною метою Ради є сприяння Президії НАН України у виробленні політики академії в сфері інформатизації, координації діяльності установ НАН України з питань інформатизації, взаємодії з іншими відомствами, фондами і організаціями з питань інформатизації.
1.3.            Рада у своїй роботі взаємодіє з Президією, відділеннями наук, науковими центрами, установами та організаціями (далі – суб’єкти інформатизації) НАН України, Консультативною радою з питань інформатизації при Верховній Раді України, Науково-технічною радою Національної програми інформатизації, Міносвіти і науки України, Держкомзв’язку та інформатизації України, Держстандартом України, іншими національними, закордонними і міжнародними відомствами, фондами і організаціями з питань інформатизації.
1.4.            У своїй діяльності Рада керується законом України «Про Національну програму інформатизації», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки», постановами Президії НАН України, іншими нормативно-правовими актами та положеннями.  
1.5.            Рада має офіційний бланк і штамп із своїм найменуванням.
 
2. Завдання та функції
2.1.            Основними завданнями Ради є :
          вироблення політики щодо розвитку наукової інформаційної інфраструктури НАН України, орієнтованої на інтеграцію електронних інформаційних ресурсів академії, використання сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки і телекомунікації;
          координація всіх заходів з питань інформатизації в академії;
          формування ключових напрямків, концепції та програми інформатизації НАН України;
          постійний моніторинг стану інформатизації в НАН України;
          планування і координація робіт щодо виконання програми інформатизації НАН України, забезпечення суб’єктів інформатизації найновішими інформаційними технологіями, засобами обчислювальної техніки і телекомунікації;
          пошук шляхів фінансування заходів щодо забезпечення інформатизації НАН України.
2.2.            Рада відповідно до покладених на неї завдань :
          регулярно проводить аналіз поточного стану інформатизації в академії, її забезпечення сучасними інформаційними технологіями, засобами обчислювальної техніки і телекомунікації;
          розробляє рекомендації щодо формування та реалізації відомчої та державної політики інформатизації;
          розробляє рекомендації щодо стратегії та пріоритетних напрямків розвитку інформатизації академії, проектів нормативно-правових актів з питань інформатизації;
          розглядає пропозиції і рекомендації щодо формування правових, організаційних, методологічних, методичних, науково-технічних, інструментально-технологічних, економічних та гуманітарних засад підтримки програми інформатизації НАН України;
          розглядає пропозиції, формує завдання і проекти до програми інформатизації НАН України та Національної програми інформатизації;
          організовує проведення та визначає результати конкурсів проектів програми інформатизації НАН України та їх виконавців;
          формує і подає на затвердження до Президії НАН України програму інформатизації НАН України;
          розглядає результати виконання завдань та проектів програми інформатизації НАН України та Національної програми інформатизації;
          щорічно подає до Президії НАН України доповідь про стан інформатизації в академії;
          розглядає пропозиції щодо внесення змін, удосконалення механізмів формування та виконання програми інформатизації НАН України та Національної програми інформатизації;
          організовує взаємодію з керівниками проектів, програм та радами з питань інформатизації в академії, Україні та за кордоном;
          формує пропозиції щодо шляхів фінансування заходів та завдань програми інформатизації НАН України;
          виступає експертом при підготовці проектів постанов і рішень Президії НАН України з питань інформатизації академії;
          контролює виконання постанов і рішень Президії НАН України з питань інформатизації академії.
2.3.            Рада має право :
          одержувати від суб’єктів інформатизації інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;
          створювати проблемні комісії, робочі групи для підготовки рішень з питань, що розглядаються, проведення конкурсів, експертиз, залучати до участі в них спеціалістів наукових установ (за згодою їх керівників);
          щорічно одержувати від суб’єктів інформатизації дані про стан інформатизації, забезпечення сучасними засобами обчислювальної техніки, телекомунікації та впровадження найновіших інформаційних технологій;
          заслуховувати на своїх засіданнях звіти суб’єктів інформатизації про стан виконання заходів з інформатизації;
          проводити науково-практичні семінари, конференції, наради з питань інформатизації НАН України.
 
3. Фінансування
3.1.            Джерела фінансування заходів щодо забезпечення інформатизації академії:
          централізовані кошти за рахунок бюджету академії;
          державний бюджет (фінансування Національної програми інформатизації);
          кошти суб’єктів інформатизації академії;
          кошти Державного інноваційного фонду;
          кошти окремих зацікавлених структур усіх форм власності;
          кошти окремих фондів та громадських організацій, які можуть бути утворені для сприяння інформатизації академії;
          кошти зацікавлених державних та недержавних структур зарубіжних країн шляхом іноземних інвестицій під конкретні проекти інформатизації;
          кредити міжнародних фінансових організацій;
          гранти (академічні, галузеві, національні та міжнародні);
          інші джерела, не заборонені законодавством.
 
4. Склад та структура
4.1.            До складу Ради входять: голова, заступники голови, секретар та члени Ради. Склад Ради затверджується Президією НАН України.
4.2.            Рада створює проблемні комісії, тимчасові робочі групи для підготовки рішень з питань, що розглядаються, проведення конкурсів, експертиз, залучає до участі в них спеціалістів наукових установ (за згодою їх керівників).
4.3.            При Раді створюється Бюро ради, яке організовує роботу, виконує завдання і функції Ради між засіданнями Ради, забезпечує розгляд та підготовку матеріалів для засідань Ради. Бюро ради складається з голови, заступника голови, секретаря та членів Бюро ради. Склад Бюро ради затверджується Президією НАН України.
4.4.            Зміни до складу Ради (Бюро ради) затверджуються Президією НАН України за поданням голови Ради. Склад Ради протягом одного календарного року може змінюватись не більше, ніж на одну третину.
 
5. Організація роботи
5.1.            Організацію роботи Ради здійснює голова та секретар Ради. Основною формою роботи Ради є засідання.
5.2.            Засідання Ради очолює голова, а за його відсутності – заступник голови. Голова Ради затверджує склад проблемних комісій, тимчасових робочих або експертних груп. За дорученням голови Ради його заступник або секретар представляє Раду в інших організаціях.
5.3.            Засідання Ради проводяться не рідше одного разу за півріччя. Позачергові засідання Ради збираються за рішенням голови Ради або однієї третини членів Ради. Засідання є дійсним, якщо на ньому присутні половина її спискового складу.
5.4.            Секретар Ради забезпечує підготовку і проведення засідань Ради, оформляє її рішення, контролює виконання затверджених рішень, організовує підготовку звіту про підсумки роботи Ради.
5.5.            Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується головою і секретарем Ради, за відсутності голови – заступником голови, який проводив її засідання, і секретарем Ради. В разі відсутності члена Ради він має право у письмовій формі подати на засідання свою думку з питання, що розглядається на ньому. Цей документ додається до протоколу засідання.
5.6.            Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для відділень, центрів, установ та структурних підрозділів апарату Президії НАН України.
5.7.            Порядок денний, місце проведення і час початку засідань Ради визначається головою Ради, а порядок денний, місце проведення і час початку засідань проблемних комісій, тимчасових робочих або експертних груп – керівниками цих комісій і груп спільно з секретарем Ради.
5.8.            Члени Ради працюють на громадських засадах. Окремі роботи з питань інформатизації можуть оплачуватись у встановленому порядку за розпорядженням Президії НАН України.
5.9.            Науково-методичну допомогу Раді у її роботі надає Відділення інформатики НАН України.
5.10.        Науково-організаційну допомогу діяльності Ради здійснює науково-організаційний відділ апарату Президії НАН України.
5.11.        Технічною базою для виконання функцій Ради є Центр практичної інформатики при Президії НАН України.
5.12.        Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Управління справами апарату Президії НАН України.
5.13.        Документообіг між Радою, суб’єктами інформатизації НАН України та іншими організаціями забезпечує секретаріат апарату Президії НАН України.
 

 

© ІПC НАН України, 2008 — 2022

E-mail: iss@isofts.kiev.ua

Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб

Тел.: +38 044 526-55-07